REKLAMAČNÍ ŘÁD

SPOLEČNOSTI J&K Vítovi s.r.o - Tuzex Barber Shop


1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 Společnost J&K Vítovi s.r.o, se sídlem Nerudova 1004, Neratovice 27711, IČO 1444234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl: C, vložka: 365689/MSPH („Společnost“), vydává tento reklamační řád („Reklamační řád“), který upravuje reklamace Služeb Společnosti.

 Kontaktní údaje Společnosti jsou následující:
Adresa: Pecháčkova 8, Praha 5 150 00
E-mail: barber@barbertuzex.cz

 Společnost poskytuje Služby ve své provozovně na následující adrese („Provozovna“):
Adresa: Opletalova 15, Praha 1 110 00 Tuzex Barber Shop
Telefon: +420 723 123 415

 Práva a povinnosti Společnosti ve vztahu k zákazníkům při poskytování Služeb, které nejsou výslovně upraveny v tomto Reklamačním řádu jsou upraveny obchodními podmínkami a/nebo se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

 Tento Reklamační řád se vztahuje pouze na Služby poskytované zaměstnanci Společnosti. V Provozovně mimo zaměstnanců Společnosti poskytují služby rovněž osoby spolupracující se Společností. Podmínky reklamací Služeb poskytovaných osobami spolupracujícími se Společností nejsou Společností řešeny tímto Reklamačním řádem, ale jsou předmětem úpravy přímo ve vztahu mezi zákazníkem a příslušnou osobou spolupracující se Společností.

2 NABÍDKA SLUŽEB
 Společnost prostřednictvím svých zaměstnanců poskytuje v Provozovně kadeřnické, kosmetické a další související služby („Služby“), o jejichž dostupnosti, cenových a platebních podmínkách se můžete informovat v Provozovně nebo na webových stránkách Společnosti.

3 REKLAMACE SLUŽEB
 Podle charakteru poskytovaných Služeb existují dva typy poskytovaných Služeb ve vztahu k možnosti jejich reklamace:
3.1.1 Služby, jejichž konečnou podobu může zákazník posoudit již při ukončení poskytování Služeb – např. střih (“Finální Služby”);
a 3.1.2 Služby, jejichž podoba se může působením času a jiných okolností měnit a jejichž konečná podoba je známá až po určitém čase – např. barvení (“Ostatní Služby”).

 U Finálních Služeb má zákazník možnost uplatnit reklamaci před ukončením poskytování Služeb, a to formou opravy Služby či jejím doplněním.

Na pozdější reklamace není možné brát zřetel.


Reklamační řád je platný od 1. 6. 2022